بدل کاران کوچک در ارتفاع خود را متهم نکنید
کمينه  
 
 
 
کمينه
 
     
  
کمينه
بدل کاران کوچک در ارتفاع خود را متهم نکنید