درس دوم: "جملاتی که باید از آن پرهیز کرد."
کمينه  
 
 
 
کمينه
 
     
  
کمينه
درس دوم: " جملاتی که باید از آن پرهیز کرد "